Privacyverklaring

Privacy verklaring van BDL/Bestra

1.1 BDL/Bestra en gegevensbescherming

BDL/Bestra is al meer dan 25 jaar dé deskundige op gebied van overlast door diverse diersoorten en fungeert vaak als vraagbaak en informatievoorziening voor particulieren, maar ook voor bedrijven en overheidsinstanties.

Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier BDL/Bestra omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, relaties en bezoekers en gebruikers van haar website c.q. Facebookpagina.

BDL/Bestra heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd.

Door middel van deze verklaring en bijbehorende maatregelen onderstreept BDL/Bestra de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil eenieder informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.


1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

-BDL/Bestra gebruikt en bewaart persoonsgegevens alleen ten behoeve van het vastleggen van meldingen van overlast door beschermde diersoorten en voor facturering. Deze meldingen worden alleen doorgegeven aan de desbetreffende instanties, die hier wettelijk gezien recht op hebben en die volgens de ontheffingverlener geïnformeerd dienen te worden.

-Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor deze doeleinden zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd.

-Vragen die worden gesteld via onze website worden telkens strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.

-Wanneer u contact heeft met BDL/Bestra, zowel in persoon, telefonisch als via e-mail worden uw gegevens telkens strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.

1.3 Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt:

- inzien (inzagerecht),

- wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),

- verwijderen (recht op vergetelheid),

of

- beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),

- bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar).

Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij BDL/Bestra via info@bdl-bestra.nl o.v.v. AVG . Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd. Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen.

We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt.

Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van BDL/Bestra? Het staat u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.

1.4 Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden

Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming.

Publicaties

Voor een redactionele bijdrage of publicatie van uw foto op onze website, vragen wij u expliciet vooraf om toestemming.

Indien u zelf foto’s plaatst en informatie verstrekt (bijvoorbeeld via Facebook, wordt verondersteld dat u akkoord gaat met plaatsing en publieke verspreiding van die foto’s of tekstberichten.