Marterachtigen

Home > Marterachtigen > Boommarter

Boommarter

Steen- en boommarters zijn ongeveer even groot.
Ook de behendigheid, souplesse en klimvaardigheid hebben ze gemeen. Zelfs de samenstelling van het voedsel vertoont veel overeenkomst. De biotoopvoorkeur verschilt echter: boommarters leven doorgaans in het bos en steenmarters in de buurt van bebouwing.
Voorzichtigheid is echter geboden: een marter in een boom is niet per definitie een boommarter!

Boommarters kiezen hun rustplaatsen vaak in boomholten, konijnenholen, tussen boomwortels of onder takkenbossen; nesten zitten bij voorkeur in holle beuken of eiken, vaak in oude spechtenholen.
In Nederland komen boommarters vooral voor op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast komen ze in Twente, de Fries-Drentse bossen en waarschijnlijk ook langs de binnenduinrand bij Haarlem voor. Zwervende dieren kunnen echter overal opduiken. Vroeger kwam deze sierlijke bosbewoner op bijna alle hogere gronden van Nederland voor.

Leefwijze

De boommarter is het enige zoogdier dat in staat is een eekhoorn door de boomkruinen te achtervolgen en te vangen. Deze energie-verslindende jacht behoort, ondanks de overlevering, niet tot zijn dagelijkse routine. Dit is gebleken uit onderzoek naar voedselresten in keutels, maar ook in magen van verkeersslachtoffers.

De boommarter is een voor-de-voet-jager en eet wat hij tegenkomt. Zijn eten bestaat uit insecten (o.a. hommelbroed), slapende en jonge vogels, kleine zoogdieren (van muis tot halfwas konijn) en aas. In de nazomer en herfst eet de boommarter ook vaak bessen en vruchten.

Meer informatie vindt u op: www.zoogdiervereniging.nl